მოდულები

მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი

მოდულები

მეოთხე საფეხურის პროფესიული მოდულები:

1. გაცნობითი პრაქტიკა

2. უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში

3.ელექტროტექნიკური მასალები

4.ელექტრული ფუნქციები და ანალიზი

5.საზეინკლო ოპერაციების შესრულება

6.პროგრამირებადი-ლოგიკური-კონტროლერების-პროგრამირება

7.მაღალი ძაბვის ეგხ-ს მშენებლობისა და მომსახურების თეორიული საფუძვლები

8.მაღალი ძაბვის ეგხ-ს მშენებლობა და მომსახურება

9.ქვესადგურების მონტაჟის, დიაგნოსტიკისა და მომსახურების თეორიული საფუძვლები

10.ქვესადგურების მონტაჟი, დიაგნოსტიკა და მომსახურება

მეოთხე საფეხურის ზოგადი მოდულები

მეწარმეობა 2

უცხო ენა

საერთო დარგობრივი მოდულები

1. პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები

2. ინფორმაციული წიგნიერება 1

U1 ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები

U6 კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში

U8 საინჟინრო ხაზვა

სამრეწველო ავტომატიზაცია

მოდულები

1. გაცნობითი პრაქტიკა სამრეწველო ავტომატიზაციისათვის 

2. სამუშაოს დაგეგმვა 

3. წარმოების რესურსების მართვა

4. ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა

6. მოდული- ციფრული ელექტრონიკა 

7. მოდული – სამრეწველო IT სისტემების მართვა 

8. მოდული – კიბერუსაფრთხოება 

9. მოდული-ჭკვიანი მომსახურება

10. მოდული- პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება

11. ავტომატური სისტემების მართვა

12. მოდული-ავტომატიზირებული სისტემების ინსტალაცია და გაშვება

13. ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები

14. ზოგადი ელექტროტექნიკა და ელექტროტექნიკური გაზომვები

15. მოდული- საწარმოო ავტომატური სისტემების აწყობა და ოპერირება

16. მოდული- ადამიანი-მანქანა ინტერფეისი

17. მოდული-პროდუქტის იდენტიფიკაცია

18. პრაქტიკული პროექტი – სამრეწველო ავტომატიზაცია

არჩევითი მოდულები

1. ხარისხის უზრუნველყოფა მექანიკურ წარმოებაში

2. საწარმოო კონტროლი მექანიკურ წარმოებაში

3. სამანქანათმშენებლო ტექნოლოგიები

6. პროცესების სრულყოფა მექანიკურ წარმოებაში

7. ლიდერობა და პერსონალის განვითარება

ზოგადი მოდულები

ინფორმაციული წიგნიერება 2

მეწარმეობა 3

უცხო ენა

მექატრონიკა

მოდულები

1. პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები

2. ინფორმაციული წიგნიერება 1

3.უცხოური ენა

4. მეწარმეობა 2

5. გაცნობითი პრაქტიკა

6. საინჟინრო ხაზვა

7. ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები

8. კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში

9.შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროტექნიკური სამუშაოებისას

10. მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის

11. ელექტრომზომი ხელსაწყოების გამოყენება

12. მასალათმცოდნეობის საფუძვლები ელექტროობაში

13.ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები

14. ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები

15. სენსორები და ტექნიკური გაზომვები

16. სამრეწველო IT სისტემების მართვა

17. პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება

18. მექატრონული სისტემების პროგრამების მართვა

19. მექატრონული სისტემების აწყობა

20. მექატრონული სისტემების გაწყობა

21. მექატრონიკის ტექნიკოსის სამუშაო პროცესის ორგანიზება

22. მექატრონული სისტემების მომსახურებარემონტი

23. მექატრონიკის ტექნიკოსის პრაქტიკული პროექტი

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი

1. ინფორმაციული წიგნიერება 2

2.უცხოური ენა

3. მეწარმეობა3

4. გაცნობითი პრაქტიკა მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი

5. საწარმოო პრაქტიკა – მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი

6.საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში

7. მასალათმცოდნეობის საფუძვლები

8. ზოგადი ელექტროტექნიკა

9. პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირების საფუძვლები

10. მეტროლოგიის საფუძვლები

11. ჰიდრო და პნევმო ამძრავების საფუძვლები

12. დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები

13. კვანძის აწყობა

14. ტექნიკური სისტემების მომსახურება, რემონტი და სერვისი

15. ნაკეთის საერთო აწყობა – ექსპლუატაციაში გაშვება

16. ტექნიკური სისტემის დაგეგმვა – რეალიზაცია

17. სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში

18. საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD

არჩევითი მოდულები

არჩევითი 1. მექანიკური წარმოება

არჩევითი 2. პროცესების ორგანიზაცია მექანიკურ წარმოებაში

არჩევითი3. ლიდერობა და პერსონალის განვითარება