მიზანი

სტუ-ის ტექნიკური გადამზადების ცენტრის მიზანია აღზარდოს მაღალკვალიფიციური, დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნადი, პროფესიული კადრები. კერძოდ:

  •  სკოლადამთავრებულებისა, უმუშევრებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მომზადება – გადამზადება საქართველოსა და საერთაშორისო დასაქმების ბაზრების მოთხოვნების გათვლისწინებით;
  • უცხოური პირდაპირი და ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვა კვალიფიციური კადრების შეთავაზების გზით;
  • სხვადასხვა სფეროებში მოქმედი საწარმოებისა და კომპანიების კონკურანტუნარიანობის ხელშეწყობა;
  • საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.